آشنایی با شرایط تجدیدنظرخواهی برای اعتراض به آرای قضایی

• تجدیدنظر خواهی در واقع به معنای درخواست رسیدگی مجدد رأی صادرشده به وسیله یک دادگاه بوده است و از شیوه‌های رایج می باشد که برای اعتراض به آرا وجود دارد. تمامی آرایی که صادر می گردند، قابلیت تجدیدنظر خواهی دارند و به دادگاهی که در رأی صادره، تجدیدنظر انجام میدهد ، دادگاه تجدیدنظر گویند.

نحوه تجدیدنظر خواهی

گاهی در دعوایی‌ که طرح می‌کنیم یا بر علیه ما طرح می‌شود ، رأیی به ضرر ما صادر می گردد اما باید دقت کنید که این پایان راه نمیباشد و کسی که حکم علیه او صادر گردیده است، می‌تواند نسبت به رأی صادر شده چه حقوقی و چه کیفری اعتراض کند. بنابراین پس از تایید حکم دادگاه بدوی و یا اتمام زمانی که شخص بازنده دعوی مهلت دارد تا به رأی دادگاه اعتراض نماید ، اصطلاحاً می‌گویند رای قطعی گردیده است، یعنی تا قبل از این که یکی از این دو اتفاق بیفتد هنوز رأی قطعی نشده و احتمال تغییر آن وجود دارد.

 

تجدیدنظر نیز در لغت به معنای «در امری یا نوشته‌ای دوباره نظر کردن و آن را مورد بررسی مجدد قرار دادن» آمده است. مفهوم اصطلاحی تجدید نظر از معنای لغوی آن دور نمی‌شود و در حقیقت تجدید نظر دوباره قضاوت کردن امری است که بدوا مورد قضاوت قرار گرفته و به نوعی بازبینی اعمال دادگاه بدوی است.

  •  جهات تجدید نظر
  •  آرای قابل تجدید نظر در امور مدنی
  •  اشخاصی مستحق تجدیدنظر
  •  مهلت تجدید نظر
  •  خاتمه صلاحیت دادگاه بدوی
  •  تصمیمات دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظر خواهی

عناوین تجدیدنظرخواهی

وکیل تجدید نظرخواهی
ابطال وصیت نامه
فهرست