وکیل دعاوی ارث

شما برای اینکه بتوانید ارث خود را دریافت نمایید و ورثه بودن خود را در دادگاه اثبات بنمایید به کمک یک وکیل ارث  نیاز خواهید داشت. مسئله انحصار وراثت در ایران بسیار پیچیده بوده و برای موفقیت در آن شما به یک وکیل ارث  حرفه ای نیازمندید. اگر ساکن شهر تهران هستید برای امور مربوط به انحصار وراثت می توانید از وکیل ارث تهران استفاده نمایید. داشتن وکیل برای ارث می تواند در دادگاه به نفع شما باشد تا حق خود را به صورت کامل دریافت کنید.

ارث و میراث

دعاوی ارث و میراث از نظر حقوقی به معنای انتقال اموال و دارایی های فرد متوفی به ورثه است. ارث دارای دو وجه مادی و معنوی است. از نظر معنوی ارث می تواند به حقوق غیرمالی مانند حق انتقال و … اشاره نمود. هرچند در بسیاری از موارد، متوفی پیش از مرگ خود نحوه تقسیم ارث و سهم الارث هر یک از ورثه را تعیین نموده است. اما مواردی نیز وجود دارد که ورثه متوفی، بر سر تقسیم ارث و میراث و تعیین وراث به اختلاف می افتند. در این صورت آنها می توانند از وکیل ارث کمک بگیرند.

تنفیذ وصیت نامه
وکیل امور ثبت احوال
فهرست