قوانین مهریه | همه چیز راجع‌به مهریه | دعاوی مهریه

مهریه نیز مالی می باشد که زن در اثر ازدواج کردن صاحب آن می شود و مرد باید که آن را به زن پرداخت کند . یک وکیل خانواده برای دعاوی مهریه می تواند به سوالات شما پاسخ مناسبی دهد. تعیین کردن مهر شرط لازم در صحت قرارداد ازدواج نمی باشد و ممکن می باشد که نکاح بدون مشخص کردن…

 

↵ مهریه چیست؟

جدا شدن از همسر ممکن است برای فرد یک احساس اضطراب و هراس ایجاد کند. فرآیند سازگاری روانی و اجتماعی در زنان و مردان تفاوت چندانی ندارد. اما مردان و زنان از لحاظ واکنشی که در برابر طلاق از خود نشان می‌دهند با يکديگر متفاوت‌اند... دعاوی مهریه

مهریه | صفر تا 100 مهریه

↵ وکیل متخصص مهریه

بارها این جملات را می توان از زنان شنید که از وقتی جدا شده اند تعاملاتشان کمتر شده است چون راحت نمی توانند با دیگران رابطه برقرار کنند. زیرا تا اطرافیان می فهمند، ممکن است نگاه متفاوتی نسبت به آنها داشته باشند یا انتظارات متفاوتی از آنها داشته باشند. بنابراین این افراد دایره تعاملات خود را در مقایسه با قبل کاهش می دهند و ترجیح می دهند با کسانی رفت و آمد کنند…

مهریه برای انجام مهریه در ایزان مهریه را باید مهریه کرد اما اینها مهریه نیس کخ  مهریه

↵ مهریه زن بعد از فوت شوهر

بر طبق ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی به مجرد و قوت عقد، زن مالک تمام مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید. بنابراین زن دوشیزه (باکره) می تواند بعد از عقد تمام مهر را از شوهر مطالبه کند. اما به استناد ماده ۱۰۹۲ قانون مذکور اگر بین زوجین نزدیکی واقع نشده باشد و کار به طلاق بیانجامد زن مستحق…

↵ مهریه عندالامطالبه

بارها این جملات را می توان از زنان شنید که از وقتی جدا شده اند تعاملاتشان کمتر شده است چون راحت نمی توانند با دیگران رابطه برقرار کنند. زیرا تا اطرافیان می فهمند، ممکن است نگاه متفاوتی نسبت به آنها داشته باشند یا انتظارات متفاوتی از آنها داشته باشند. بنابراین این افراد دایره تعاملات خود را در مقایسه با قبل کاهش می دهند و ترجیح می دهند با کسانی رفت و آمد کنند…

↵ مهریه در اسلام

یک ازدواج اسلامی نقش و مسئولیت های اصلی هر دو شریک – زن و شوهر – را مشخص می کند و بر این اساس قوانینی را در مورد درآمد و خرج نمودن ثروت و مهریه مشخص می کند. این اتحاد مبارک زناشویی ، که در اسلام به عنوان ازدواج شناخته می شود ، دارای چند مؤلفه…

البته این هم به منزله عدم استحقاق زن در و طلاق دادن زن بدون توسط مرد نیست. مهریه در ایرام اما مهریه زن مهریه مرد پس در طلاق، زن باکره مستحق نصف مهریه می باشد. ممکن است زنی در زندگی مشترک و بعد از عقد نکاح، با مراجعه به یکی از دفاتر اسناد رسمی ذمه مرد را در اصطلاح حقوقی ابراء کند و یا این که مهریه

را به شوهر ببخشد که همه این ها ارتباطی به عدم استحقاق زن در ندارد بلکه زن با اختیار خود حقی را که در مهریه داشته صرف نظر کرده است. البته این هم به منزله عدم استحقاق زن در و 

دعاوی مهریه

دعاوی مهریه

طلاق دادن زن بدون مهریه توسط مرد نیست. مهریه در ایرام مهریه اما مهریه زن مهریه مرد

دعاوی مهریه

اگر زن دوشیزه (باکره) باشد در طول زندگی مشترک و تا قبل از طلاق می تواند مطالبه همه مهریه را کند فقط بر طبق ماده ۱۰۹۲ قانون مدنی: «هر گاه

دعاوی مهریه

شوهر قبل از نزدیکی زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر بیش از نصف مهر را قبلا داده باشد حق دارد مازاد از نصف را عینا یا مثلا یا قیمتا استرداد کند.»

البته این هم به منزله عدم استحقاق زن در و طلاق دادن زن بدون مهریه توسط مرد نیست. مهریه در ایرام مهریه اما مهریه زن مهریه مرد پس در طلاق، زن باکره مستحق نصف می باشد. ممکن است زنی در زندگی مشترک و بعد از عقد نکاح، با مراجعه به یکی از دفاتر اسناد رسمی ذمه مرد را در اصطلاح حقوقی ابراء کند و یا این که مهریه را به شوهر ببخشد

که همه این ها ارتباطی به عدم استحقاق زن در ندارد بلکه زن با اختیار خود حقی را که در داشته صرف نظر کرده است. البته این هم به منزله عدم استحقاق زن در و طلاق دادن زن بدون توسط مرد نیست. در ایرام مهریه اما مهریه زن مهریه مرد

دعاوی مهریه

البته این هم به منزله عدم استحقاق زن در و طلاق دادن زن بدون توسط مرد نیست. مهیه در ایرام مهریه اما زن مهریه مرد پس در طلاق، زن باکره مستحق نصف می باشد. ممکن است زنی در زندگی مشترک و بعد از عقد نکاح، با مراجعه به یکی از دفاتر اسناد

دعاوی مهریه

رسمی ذمه مرد را در اصطلاح حقوقی ابراء کند و یا این که مهریه

البته این هم به منزله عدم استحقاق زن در  و طلاق دادن زن بدون توسط مرد نیست.  در ایرام اما مهریه زن مرد پس در طلاق، زن باکره مستحق نصف می باشد. ممکن است زنی در زندگی مشترک و بعد از عقد نکاح، با مراجعه به یکی از دفاتر اسناد رسمی ذمه مرد را در اصطلاح حقوقی ابراء کند و یا این که

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

نفقه
تمکین
فهرست