وکیل خوب در تهران

ایا به زن ناشزه نفقه تعلق میگیرد

نفقه زن ناشزه ایا به زن ناشزه نفقه تعلق میگیرد؟ در ابتدا باید تعریفی از ناشزه داشته باشیم که اصلا ناشزه به چه معنی است یا ناشزه چه کسی است…
ایا به زن ناشزه نفقه تعلق میگیرد
فهرست